ای گوهرپارسی توازخورشیدی.

 

ازپشت ونژادگوهری جاویدی.

 

...دررشته زرچه بی کران می تابی!

 

...ارزنده ترین دانه مرواریدی.

 

:زادمهرهمیشه سرافرازبه پارسی بزرگ ایرانی(:حسن توکلی رودسری)

 

 

فرهنگ نامگذاری

 

 

چهره های بدنام وننگین وگجستک(:ملعون) 

روزگار:اسکندر،نرون،آتیلا،یزیدپسر(:ابن)  

معاویه،چنگیز،تیمور،استالين،هیتلر،موسولینی،قاجاریان،صدام  

وهمدستان نامرداوکه همه جزتبهکاری وسیهکاری درپرونده ننگین 

 وسرتاسرسیاه خویش درزنده گی نیندوخته اندومگرمی شودچهره

ننگین وناخجسته این بدکاران روزگارراستودوازآنهایه نیکی

یادکرد؟کدام اندیشه راست ودل پاکیست که آنهارابستایدوازنام ننگین

 شان برای جگرگوشه های خودنام وشناسه برگزیند؟مگرمی شوداین

یک مشت بدنام وتبهکارروزگارراخوشآوازه کرد؟آنهاکه ازجانوران

درنده جنگل وبیابان هم درنده تروخونخوارتربوده وروی سپیدگاهنگار

(:تاریخ) راباآنهمه تبهکاری خودتاریک کرده اند.چگونه می توان

ازآنهادل خوش بود؟بااینهمه چرانام فرزندان این سرزمین

اسکندروآتیلاوچنگیزخونریزوتبهکارمی شود؟آنچه که هست اینکه

چهره سیاه این سیهکاران روزگاروسیهرویان گیتی همان است که

امروزچهره سیاه وپرازگناهی چون صدام(آن نامردوتبهکارروزگار)

ازچنان روی سیاهی برخورداراست.

 

...مگرماازفرهنگ آسمانی بی همتای هزاران ساله دینی خویش کم

بهره داریم؟چراازخودبیگانه گی وتاکی ازخودفراموشی؟مگربه هرچه

که شناسنامه می دهند،بایدنام وشنا سه برگزید؟چرااندکی به خودنرویم

واوج فرهنگ آسمانی بی همتای هزاران ساله خویش رادرنیابیم؟تاکی

خودفراموشی؟تاکی...؟

 

آتیلاسرکرده مشتی کشتارگروراهزن وبیابانگردوجنگلی(:وحشی)

ازبیابانهای چین به نام هون که درسالهای406تا453پیش

ازگاهنگارترسایی(:تاریخ میلادی)نمودارشده وبرگستره ای

ازسرزمینهای بزرگ پیشرفته جهان آن روزبه زورفرنانروایی وچیره

گی داشته اند.اینهاگروههایی بی فرهنگ وبیابانی بوده اندکه تنهاازراه

راهزنی وکشتارمردم دیگرسرزمینهای دورونزدیک روزگارمی

گذراندند.اینهابه سرکرده گی سردمدارجنگلی(:وحشی)خود:آتیلاچنان

دردرنده خویی پیشتازواستادبوده اندکه چینیان آنهاراازسرزمین

خودرانده بودندوآنهابه سوی سرزمینهای آسیای میانه(:آسیای

مرکزی)واروپا(:غرب)رهسپارشدندوبه هرجاکه پای می گذاردند،چنان

فرجام ناخوشآیندآسمانی وبدی برای مردم دیگربودندکه نام هون

وآتیلاهمراه باترس وگردنکشی وکشتاربود.رمیهاازآنهابانام سیت

وآفتالیت یادکرده اندودرگاهنگار(:تاریخ)کهن ایران وساسانیان

ازآنهابانام هپتالان ودرگاهنگار(:تاریخ)ایران پس ازسلام اینهارابانام

هفتالان شناسانده اندکه پیاپی به مرزهای خراسان بزرگ ایران بزرگ

همیشه پارسی تاخته وازمردان بزرگ ایرانی همیشه تودهنی گرفته

 وهمچنان دردسری برای مردم کهن مابوده اند.

...هونهابه سردمداری سرکرده جنگلی(:وحشی)خود:آتیلاسرزمینهای

گسترده پیشرفته ای ازجهان کهن ازکناره های دریای گیل ودیلم

(:دریای همیشه ایرانی مازندران)تاکرانه های رودرن وازدریای بالتیک

تاکناره های دریای دانوب دراروپارابه زوردرچنگال خونریزچیره گی

وفرمانروایی وسردمداری خویش داشته اند.

...درفرجام شوم وگجسته(:منحوس)آتیلاآورده اندکه اوبدست دخترک

زیبایی کشته شد.داستان چنین بودکه اودریکی ازجنگهاکه مانندهمیشه

به نیروی زوروکشتارگری وبیابانخویی(:وحشی گری)اوبه پیروزیش

انجامید،درمیان یکی ازاین گروههای شکستخورده دلباخته دختری

زیباروشدودستورداداورابرایش آماده سازندوزیبااینکه درهمان شبی که

 برنامه شرمآورهمخوابه گی آتیلابااوبوده است،آتیلامست باده خواری

 بوده وازخودبی خودبوده است ودخترک هم ازمستی آتیلابهره جویی

(:سوءاستفاده)کرده زمان خوبی برای نابودی اوفراهم می بیندوچنین

بودکه باسوزنی که دردل آتیلافرومی برد،دل سرتاسرگناهکاروسیاه

 اوراازکارمی اندازد!وبدینگونه جهانی

 راازتبهکاریهاوبدکاریهاوبزهکاریهای اومی رهاندوآسوده می کند.

 

اندکی به خودآییم وبدانیم که چهره شوم(:نحس)وننگینی چون

اسکندرهرگزپاک وآسمانی نبوده است که براستی یکی ازچندچهره

تبهکاروناراست وبدکاروبدنام روزگاراست.ازآن گذشته درافسانه های

 میهنی(:ملی)ماهم که درشاهکاربی همتای شاهنامه واسکندرنامه های

 گوناگون كهن آمده است،اسکندرهرگزدارای چهره خوبی نبوده

است.درفرهنگ ارزشمندایرانی ماست(:همچنانکه درهمه اسکندرنامه

هاآورده اند)که او(همچون خضرپیمبر)درپی زنده گی جاویدبه دنبال

چشمه جاودانی بودوچون پرونده سیاهی ازتبهکاری درزنده گی

اندوخته بود،هرگزبه این آرزودست نیافت.باآنکه خضرپیمبرچون ازدل

وجان پاكي برخورداربوده وازاينروي برگزيده خدابوده است،چنين

شدكه به آب جاوداني(:چشمه زنده گاني)دست يافت وخوشنام

وخوشآوازه جاودانه روزگارشدواسكندرهمچنان درتاريكيها(:ظلمات)

جاودانه شد.ازاين چهره ننگين روزگاردرنگاشته هاي كهن ميهني

(:ملي)وديني مابرجاي مانده ازهزاران سال پيش بانام اسكندرگجستك

(:اسكندربدبخت وملعون)يادشده است.

 

...اسكندرنمايانده انديشه هاي درنده گي وخونخواري اروپاييان

وباختريان(:غربيان)است.اوشاگردارسطوست.همان كه براين باورپاي

مي فشردكه زورگوزورگوزاده شده است وبرده برده.همان پندارهميشه

 سياه وپوچ وناخوشآيندناچاره گي(:جبري گري)درزنده گي واسكندركه

 برپايه چنين پندارهاي شوم وناخجسته وسياهي پرورش يافت،چنان

 شدكه جهاني رابه كام آرزوهاي ناخجسته(:نامبارك)خويش به خاك

 وخون كشدو...

 

...نیازی به شناساندن چهره شوم وبدکاری چون چنگیز_که

درگاهنگارنگاری(:تاریخنگاری)ماازاوبانام چنگیزخونریزیادشده

است_نیست.چهره گجسته(:نامبارک)اودربدکاری وتبهکاری ودرنده گی

 شناساترازآنست که ازنوشناسانده شود.دراینجا به همین بسنده می

 کنم که چنگیز نامی بوده که برخی ازسران تاتاری(:مغولی) برای

 خوشآمدوخوشباشی تیموچین به اوداده بودندکه به چم(:معنی)

سردمداروفرمانفرمای خودکامه(:دیکتاتور) جهان است.

...درباره این نام می توان ازنگاهی بهتروبرترودرست ترهم نگریست

وآن اینکه چنگیزبرآمده ازریشه واژه گانی ارزشمندپارسی چنگ

انگیزبوده که درپی کاربردپی درپی گفتاری خوددرروزگاربه گونه

چنگیزدرآمده (:مانندواژه دادور:آنکه درکناردادگریست که داورشده)وبه

 چم(:معنی)آنکه چنگ می افکندتاباچنگال

تیزخونریزخودبیشترخونریزی کندوچنانکه درگاهنگار(:تاریخ)کهن می

خوانیم،چنگیزدرهمه چرخه های گاهنگارروزگاربه

چنگیزخونریزنامآوربوده است وازاینجابه این باور(:اعتقاد)درست

دست می یابیم که مردم بزرگ پارسی زبان این مرزوبوم این برنام

(:لقب)راازآن روبه سردمدارتاتاری(:مغولی)تیموچین(:تیمورچین

یاتیموجین یاتیمورجین یاتموچین که درزبان تاتارهای بیابانی کهن به

 چم(:معنای)پولادآبدیده می باشد)بخشیده بودندکه ازدست

اوجزخونریزی ندیده بودند.درداستان زایش چنگیزخونریزمی خوانیم

 که اوبه گاه زایش خویش ازمادردردست راست خودلخته ای ازخون

داشته است وآن را می مکید.

 

 

...می گویندتیمورسه باربه ایران دستدرازی(:تجاوز)کردوهرسه

باربراین مرزپرگهرجزویرانی ونابودی به بارنیاورد.اوبازمانده ای

ازیکی ازنواده گان چنگیزی درخراسان بزرگ کهن همیشه ایرانی

پارسی بوده است وچنین بودکه ازخویی

خونریزوستمگربرخوردارشودوچنان شدکه نامش همراه درنده خویی

 وتبهکاری وخونریزی وستمکاری باشد.او71سال دراین جهان زیست

(736_807پیغمبری(:هجری قمری))ودراین سالهای زنده گی تامرگ

جزبدکاری وترس ودردسربرای دیگرمردم دورونزدیک جهان

نبود.چنانکه نوشته اند،به دستوراوپس ازچیره گی برشهرسپاهان

(:اصفهان)هفتادهزارسرازکشته شده گان درپیش پای

اوریختندواوازسراین مردم پاک گنبدگاهها(:مناره ها)

ساخت.اودردستدرازی(:تجاوز)خودبه هندده هزارتن رادرپنجاب وسد

(:صد)هزارتن رادردهلی کشت ودردستدرازی هفت ساله خودبه

بغداد،پس ازآنکه در27ذی القعده 803پیغمبری(:هجری قمری)

بربغدادچیره شد،به دستوراوبیش ازبیست هزارتن کشته شدند.

 

 

...چنانکه یادشد،نيازي به شناساندن(:معرفي)بیشتر چهره هاي

 بدنامي چون:چنگيزوتيمورنيست كه اينهاخود(همچون:پسينيان

(:سلف) خوبش:هيتلروموسوليني واستالين وصدام)درروزگاروگاهنگار

(:تاريخ)جهان،شناساترازآنندكه كسي به شناساندشان

 بپردازد.اينهاهمانندكه چهره سياه ونام وشناسه نابيوسيده(:نامبارك)

خويش رابه تبهكاري وسيهكاري درروزگارنمايانده اند.

 

نامگذاري فرزند،نشانگراوج فرهنگ خانداني هركس است وازماكه

جهانيان ماراباشناسه والاي بي همتاي فرهنگ آسماني چندين

 هزارساله ايراني مي شناسند،بسي دور(:بعيد)است كه اينچنين

 درشناسه سازي جگرگوشه هاي اين سرزمين دچارازخودفراموشي

وندانمكاري شويم.

 

...ماکه ازفرهنگ هزاران ساله آسمانی برخورداریم.چرادربافته های

کوردشمن بی فرهنگ ازخودتهی شویم؟

 

...وچنین است فریادمن،سروده همیشه ازدل وخون برآمده ی من:

 

ای گوهرپارسی توازخورشیدی.

 

ازپشت ونژادگوهری جاویدی.

 

...دررشته زرچه بی کران می تابی!

 

...ارزنده ترین دانه مرواریدی.

*************************************************************** 

...زنده وبرای همیشه پاینده بادایران بزرگ همیشه آسمانی پارسی
 
 
... بازبان همیشه ارزشمند پارسی و
 
 
شاخآب ورجاوند(:جاوید(:ابدی))پارسی(:خلیج همیشه فارسی)اش.  

 
 
****************************************************************************
 
...هرگزواژه های شوم وبی بنیاد خانم وآقاوپرچم رافرهنگ خویش

 

نسازیم که اینهاازیک مشت بی فرهنگ گرگزاده (مغول) دزدراهزن

 

بیابانی اند که بیجا چون تفاله مگسی درزبان ارزشمند وپاک

 

ماجاخوش کرده وانگلهائی درمیزبان مام میهن ماهستند.   

 

*****************************************************************

...وبرای همیشه همچنان می گویم:

بهتراست بدانیم:

 

در زبان و فرهنگ مغولی : به برادربزرگتر ( داداش ) آقا می گفتند و به خان

 

خود خانم .چگونه است که درزبان و فرهنگ بزرگ مردم بافرهنگ ما چنین واژه

 

هایی  برای خوددربزرگداشت زن و مرد باز کرده است،چه بگویم...؟؟؟

 

بجای آنهاواژه های ارزشمند بانو ( بجای خانم ) و سرور یا گرامی یا بزرگوار را 

 

( بجای آقا )  بکار ببریم .

 

....و بیشتر ازاین به زبان و فرهنگ والا و بی همتای خودآسیب و زیان و

 

ستم نرسانیم.

 

...وواژه پرچم که بیابانگردان مغولی غز به آرایشهایی که از  دم گاوبر

 

 نیزه خود می بستند ،بکارمی بردند.چگونه است بجای واژه زیبای درفش از چنین واژه ای

 

! در نشان ارزشمند میهن بکارگرفته می شود، خدامی داند

 

دراین باره به نوشته ام دراین پایگاه که در بخش سربرگهای

 

نوشتارهای پایگاه به نام بانوی بزرگ پارسی از خانم مغولی  

 

بالاتر...است، روی کرده شود.

 *******************************************************************

 ...نامهای جگرگوشه های خودراازدشمن کوردل برنگزینیم.هریک از

 

نامهای چنگیزوتیمور وآتیلاواسکندرو خانمی ...رابه کنارافکنیم.

 

نامهای ارزشمند پارسی ،بهتر و بالاترند...

 

**************************************************************

 

...دوستدار همه مردم بزرگ ایران بزرگ پارسی،زادمهر پارسی.

 

**************************************************************

*بیائید واژه های شیرین ترازقند وارزشمند پارسی رامردانه بیش ازپیش پاس داریم...... *

 

برای شناخت و دریافت گهرواژه گان ارزشمند پارسی به این پایگاه روی بفرمائید:

 

پارسی هرگزنمی می رد: 

 

www.99448.blogfa.com

*************************************************************** 
 
...وتا درودی دوباره و هماره

 

 

بروی گل همیشه بهارهمه خواننده گان همیشه سبزبهاری. 

+ نوشته شده سراینده شعر : زادمهر(حسن توكلي رودسری) در جمعه هفتم مرداد 1390 |